Wat is kenmerkend voor huiselijk geweld?

Wat is kenmerkend voor huiselijk geweld?

16 februari 2022 0

Huiselijk geweld (geweld binnenshuis) is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Onder huiselijk geweld valt veel meer dan gemiddeld wordt gedacht. Het gaat hierbij om fysiek, seksueel, psychologisch of economisch geweld. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis). Het grootste deel van het huiselijk geweld betreft (ex-)partnergeweld. De term ‘huiselijk geweld’ verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal sprake van een machtsverschil. Het slachtoffer is afhankelijk van de dader. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld. Vrouwen vormen de grootste groep slachtoffers. Maar ook mannen, kinderen en ouderen zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Huiselijk geweld komt binnen alle lagen en groeperingen van de bevolking voor. Dat kan komen doordat iemand in zijn eigen opvoeding niet heeft meegekregen hoe hij of zij dat kan doen. Soms heeft iemand vroeger heftige gebeurtenissen meegemaakt, waardoor het lastig kan zijn om je naar iemand anders kwetsbaar op te stellen. Het kan dan moeilijk zijn om met iemand anders een goede relatie te hebben. Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten of cliënten niet meer aan. In zo’n situatie kan hun gedrag ontsporen met mishandeling tot gevolg. Partnergeweld verloopt typisch in een ‘cyclus van geweld’, waarin we 3 fasen kunnen herkennen: In de eerste fase ontstaan spanningen in de relatie, die later leiden tot woede-uitbarstingen. Deze nemen progressief toe. In de tweede fase treedt er verbaal, fysiek en/of seksueel geweld op. In Nederland hebben jaarlijks tussen de 200.000 en 230.000 mensen te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Daarmee is dit de meest voorkomende vorm van geweld. Welke soorten geweld bestaan er? Kun je leren om met agressie en geweld om te gaan en dit te voorkomen? Wat is de relatie tussen agressiebeheersing en weerbaarheid? Boosheid, wat is dat?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar