Regels en erecode

Leer omgaan met emotie, agressie en geweld.

Dutch Unlimited Martial Arts onderschrijft de erecode van de vechtsport: Dit is een regel die voor zich spreekt binnen onze trainingen maar wij willen dit nogmaals benadrukken in ons regelement. Respect en sportiviteit wordt van iedereen verwacht. “Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.”

Dutch Unlimited Martial Arts heeft een aantal huis- en gedragsregels opgesteld. We verwachten dat iedereen optimaal gebruik kan maken van de beschikbare faciliteiten. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven. Bij het betreden van onze trainingslocatie, groet je eerst voordat je gaat trainen. Hiermee ‘zeg’ je en stem je ermee in dat je je tijdens de training gedraagt volgens de regels van het Budo (de weg van de Japanse Krijgskunsten/vechtsporten) en ga je akkoord met de huisregels van Dutch Unlimited Martial Arts.

Gedragsregels voor de sporters van Dutch Unlimited Martial Arts: Drugsbezit en drugsgebruik in en om de trainingslocatie is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod. In verband met veiligheid en hygiëne dient iedere sporter gebruik te maken van eigen bandages, handschoenen en een gebitsbeschermer. Gebruik zoveel mogelijk je eigen sportmateriaal. Reinig en desinfecteer je eigen sportmateriaal. Gedeeld materiaal moet worden gereinigd en gedesinfecteerd. Er is respect voor onze partner (en zijn / haar niveau). We zijn altijd sportief ook al zijn anderen dat niet. Onsportief gedrag, agressie naar anderen, discriminatie, schelden, vloeken, grof taalgebruik, haantjesgedrag, seksuele intimidatie, treiteren, pesten, godslastering, scheldwoorden, provoceren en denigrerende opmerkingen, irriteren, jegens mede deelnemers of kwetsen van wie dan ook, worden niet getolereerd, deze gedragsregels gelden ook voor social media en kunnen aanleiding zijn voor sancties. Je bent bij de training minimaal 5 à 10 minuten voor aanvang aanwezig.

Gedragsregels voor de trainer van Dutch Unlimited Martial Arts: Heeft respect voor de sporters, ouders, verzorgers en begeleiders. Brengt sporters passie bij voor de sport. Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen op de trainingslocatie. Ziet de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van sporters. Zorgt voor een veilige omgeving en een sfeer van vertrouwen, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd zicht aan de veiligheidsnormen, en -eisen. Zorgt dat hij op de hoogte is van de regels en richtlijnen én past ze ook toe. Houdt gebruik van doping en stimulerende middel tegen. Behandelt elke sporter hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau heeft aandacht voor fair play. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen. Gebruikt geen alcohol, tabak of verdovende middelen tijdens het trainen van de sporters. Zorgt ervoor de huis- en gedragsregels voor de sporters na geleefd worden.

Veiligheidsvoorschriften Dutch Unlimited Martial Arts: Veiligheid staat boven alles op de eerste plaats. We hebben een opgeleide en gediplomeerde trainer-coach welke in het bezit is van een sport EHBO diploma. Dojo betekent de oefenruimte waar krijgskunsten en vechtsporten worden beoefend. Attendeer de Sensei op een gevaarlijke situatie zodat deze kan worden aangepast. Zorg voor voldoende ruimte om je heen om te trainen. Blijf waakzaam, hou afstand en hou je medesporters in de gaten. We vragen iedereen nadrukkelijk om bij de trainer te melden wanneer er gezondheidsproblemen zijn! Deelname aan de lessen is alleen toegestaan als de gezondheidstoestand van de sporters dat toelaat. Het is van cruciaal belang dat wij weten wat er speelt en hoe te handelen, in geval van een medische uitdaging. Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een verwonding te voorkomen. Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter. Voor de personen die een proefles komen doen zijn er leenhandschoenen beschikbaar. Een sporter dient schoon en vrij te zijn van nare luchtjes. Zorg dat je kleding schoon is en het goed past. Nagels van handen en voeten moeten kort geknipt en schoon zijn om verwondingen te voorkomen. Draag geen sieraden tijdens de les zoals armbandjes, oorbellen, kettinkjes, horloges of scherpe voorwerpen zoals haarspelden. Sieraden die niet uit-/afgedaan kunnen worden moeten worden afgeplakt met een pleister of tape (zelf meenemen). Zorg ervoor dat je haar niet voor je ogen hangt. Lang haar moet voor de les naar achter gebonden worden met een elastiek of een zachte haarband. Voor de veiligheid worden er geen flesjes, handdoeken of overige zaken in de Dojo geplaatst. Bij MMA, grondvechten en grappling zijn lange mouwen en broekspijpen verplicht om huid-op-huid contact zo veel mogelijk te voorkomen. Een hygiëne puntje. Zonder dit kan er niet aan de les worden deelgenomen. Dutch Unlimited Martial Arts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, hoewel dit getracht wordt te voorkomen. Ook wordt van de sporter geeist de erecode van de vechtsport strict in acht te nemen.

Vertrouwenspersoon van Dutch Unlimited Martial Arts: Voor een moreel beraad kun je contact opnemen met onze VCP vertrouwenscontactpersoon mevrouw Jennifer Sassenburg. Je kunt haar bereiken via ons jennifer@dutchunlimited.nl. Seksuele intimidatie, misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag vinden helaas ook in de sportwereld plaats. Dutch Unlimited Martial Arts wil er alles aan doen om dit probleem te bestrijden, en betrokkenen naar de juiste ondersteuning te begeleiden mocht dit onverhoopt voorkomen. Binnen Dutch Unlimited Martial Arts hebben wij hiervoor een vertrouwens-en aanspreekpersoon. Concrete meldingen van verregaand grensoverschrijdend gedrag, moeten worden gemeld. Afhankelijk van de aard en de ernst van de melding, en de behoeften van de melder, kan de API/VCP doorverwijzen naar Centrum Veilige Sport, Centrum Seksueel Geweld, Politie, de huisarts van de melder, #notinmydojo, Veilig Thuis, COC Nederland, Slachtofferhulp of Zelfmoordpreventie.

Deze regels dragen bij aan een veilige en prettige omgeving om in te trainen. Je blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en gezondheid. Vragen, suggesties en tips voor Dutch Unlimited Martial Arts. Heeft u vragen en/of een goed idee? Stuur uw verzoek via ons contactformulier.

Disclaimer: Alle informatie op deze website mag niet zonder meer worden geprobeerd zonder uitgebreide training, ervaring, de juiste beschermende uitrusting en professionele hulp. Bepaalde soorten oefeningen zijn riskanter dan andere en alle oefeningen zijn riskant voor sommige individuen. Dit is een risicovol en gevaarlijk onderdeel van deze sport en kan leiden tot ernstig letsel bij jezelf of een ander.

Raadpleeg altijd een ervaren, erkende en gekwalificeerde professional voordat je dit probeert, vooral als je een voorgeschiedenis hebt van medische aandoeningen, verwondingen of zwakheden. Dan wordt geadviseerd géén procedures op deze website te volgen zonder voorafgaand overleg met een arts. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en veiligheid.

Zonder mijn nadrukkelijke toestemming mogen mijn beelden niet zomaar worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt.

Een gezonde basisvoeding is voor iedereen van belang: of je nu veel of weinig sport. Extra vitamines of sportsupplementen kunnen voor bepaalde sporters van toegevoegde waarde zijn. Wees dus bewust en overschrijd de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) niet. Het is in de meeste gevallen dan ook niet nodig om voedingssupplementen te nemen en pas op met hoog gedoseerde supplementen. Maar neem niet zomaar een voedingssupplement zonder dit te melden aan je behandelend arts of andere gezondheidshulpverlener.

Dutch Unlimited Martial Arts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig oneigenlijk of onjuist gebruik van de informatie die hierin wordt beschreven en/of opgenomen, voor verwondingen aan of schade veroorzaakt door personen die deze sport beoefenen. De aangeboden oefeninstructie en -adviezen zijn op geen enkele manier bedoeld als vervanging voor medische consultatie. Wij hebben de teksten niet gericht op individuele personen en omstandigheden. Vanzelfsprekend hebben we wel getracht deze informatie zo duidelijk en correct mogelijk te omschrijven. Je blijft echter zelf verantwoordelijk voor je eigen keuzes en interpretaties. Mocht je specifieke vragen of problemen hebben dan adviseren we je contact op te nemen met uw (huis)arts, diëtist of andere deskundigen.

Alle informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene richtlijnen en amusementsdoeleinden. Elk vertrouwen dat je stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico. Veiligheid staat altijd voorop! Zorg altijd voor een goede warming-up als je gaat actief gaat bewegen.

Privacy verklaring: Datum laatste wijziging: 30 september 2021

Dutch Unlimited Martial Arts hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dutch Unlimited Martial Arts houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Dutch Unlimited Martial Arts zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verstrekking van informatie aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De Dutch Unlimited Martial Arts bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Desalniettemin, zijn we niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

Cookies
Wij maken géén gebruik van zogenaamde “cookies” om de werking van onze website uit te breiden en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken. “Cookies” zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browser-instellingen te wijzigen, maar dit kan de bruikbaarheid van onze website beperken.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Toegang en correcties
Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen. Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld. Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen, via privacy@dutchunlimited.nl of schrijf naar “Dutch Unlimited Martial Arts inzake Privacy”, Burgemeester van Dijkesingel 68, 2809 RD te Gouda (Westergouwe).

Recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)
U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien, kunt u de toestemming die u eventueel ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met:  privacy@dutchunlimited.nl of schrijf naar “Dutch Unlimited Martial Arts inzake Privacy”, Burgemeester van Dijkesingel 68, 2809 RD te Gouda (Westergouwe). Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld. We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden. Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Whatsapp, Google & gelijkwaardige platformen), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.

Whatsapp en sociale media
Dutch Unlimited Martial Arts registreert de chatgesprekken van zijn WhatsApp-service. Wij maken géén gebruik van andere social-mediakanalen en delen of verkopen deze niet aan derden. Deel geen privacygevoelige persoonlijke gegevens via WhatsApp of andere sociale mediakanalen. Raadpleeg de privacyverklaringen van deze partijen.

Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics
Onze website maakt géén gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Zowel Google als Google Analytics gebruiken zogenaamde “cookies”. Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website, (verwijzende URL), en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van Google vindt u hier: www.google.com/intl/nl/privacypolicy.html

Klachten
Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Dutch Unlimited Martial Arts kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Dutch Unlimited Martial Arts, Burgemeester van Dijkesingel 68, 2809 RD Gouda (Westergouwe) info@dutchunlimited.nl