Regels en erecode

Leer omgaan met emotie, agressie en geweld.

Om te beginnen zijn wij aangesloten bij of doen we bijscholingscursussen bij:

Datum laatste wijziging: 24 april 2024

Dutch Unlimited onderschrijft de erecode van de vechtsport: Dit is een regel die voor zich spreekt binnen onze trainingen maar wij willen dit nogmaals benadrukken in ons regelement. Respect en sportiviteit wordt van iedereen verwacht. “Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken, om een belager of agressor te neutraliseren of uit te schakelen, die je worden aangeleerd mogen naar alle redelijkheid en billijkheid alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.”

Dutch Unlimited heeft een aantal huis- en gedragsregels opgesteld. We verwachten dat iedereen optimaal gebruik kan maken van de beschikbare faciliteiten. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven. Bij het betreden van onze trainingslocatie, groet je eerst voordat je gaat trainen. Hiermee ‘zeg’ je en stem je ermee in dat je je tijdens de training gedraagt volgens de regels van het Budo (de weg van de Japanse Krijgskunsten/vechtsporten) en ga je akkoord met de huisregels van Dutch Unlimited.

Gedragsregels voor de sporters van Dutch Unlimited: Drugsbezit en drugsgebruik in en om de trainingslocatie is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod. In verband met veiligheid en hygiëne dient iedere sporter gebruik te maken van eigen bandages, handschoenen en een gebitsbeschermer. Gebruik zoveel mogelijk je eigen sportmateriaal. Reinig en desinfecteer je eigen sportmateriaal. Gedeeld materiaal moet worden gereinigd en gedesinfecteerd. Er is respect voor onze partner (en zijn / haar niveau). We zijn altijd sportief ook al zijn anderen dat niet. Onsportief gedrag, agressie naar anderen, discriminatie, schelden, vloeken, grof taalgebruik, haantjesgedrag, seksuele intimidatie, treiteren, pesten, godslastering, scheldwoorden, provoceren en denigrerende opmerkingen, irriteren, jegens mede deelnemers of kwetsen van wie dan ook, worden niet getolereerd, deze gedragsregels gelden ook voor social media en kunnen aanleiding zijn voor sancties. Je bent bij de training minimaal 5 à 10 minuten voor aanvang aanwezig. Voor jongeren onder de 16 jaar is toestemming vereist van hun wettelijke vertegenwoordiger (ouders, verzorgers of voogden) om deel te nemen aan de sportactiviteiten van Dutch Unlimited.

Gedragsregels voor de ouders, verzorgers of voogden van de minderjarige sporters: Geef als ouders, verzorgers of voogden het goede voorbeeld. Wat is leading by example? De sportschool is alleen toegankelijk voor onze sporters (inclusief ouders, verzorgers of voogd) en bezoekers met een afspraak, tenzij anders overeengekomen met de Dutch Unlimited. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd brengen en afhalen van hun kind(eren). Ouders, verzorgers of voogden houden zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainer(s). Voor een soepel en snel verloop van zaken worden sporters, ouders, verzorgers, voogden en bezoekers verzocht de aanwijzingen van Dutch Unlimited direct op te volgen. Dutch Unlimited is gemoedelijk, overzichtelijk en veilig. Sporters, ouders, verzorgers of voogden kunnen contact opnemen met onze vertrouwenspersoon, wanneer ze met ongewenst gedrag en/of ongelijke behandeling te maken krijgen.

Gedragsregels voor de trainer van Dutch Unlimited: Heeft respect voor de sporters, ouders, verzorgers, voogden en begeleiders. Brengt sporters passie bij voor de sport. Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen op de trainingslocatie. Ziet de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van sporters. Zorgt voor een veilige omgeving en een sfeer van vertrouwen, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd zicht aan de veiligheidsnormen, en -eisen. Zorgt dat hij op de hoogte is van de regels en richtlijnen én past ze ook toe. Houdt gebruik van doping (Je kunt de meest recente dopinglijst vinden op www.dopingautoriteit.nl/dopinglijst) en stimulerende middel tegen. Behandelt elke sporter hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau heeft aandacht voor fair play. Wat is het beginsel van fair play? Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen. Gebruikt geen alcohol, tabak of verdovende middelen tijdens het trainen van de sporters. Zorgt ervoor de huis- en gedragsregels voor de sporters na geleefd worden.

Veiligheidsvoorschriften Dutch Unlimited: Veiligheid staat boven alles op de eerste plaats. We hebben een opgeleide en gediplomeerde trainer-coach welke in het bezit is van een sport EHBO en outdoor EHBO diploma. Dojo betekent de oefenruimte waar krijgskunsten en vechtsporten worden beoefend. Gezien wij RBSD (Reality Based Self Defense) trainingen geven, zijn onze activiteiten vooral in de buitenlucht plaatsvinden. Attendeer de Sensei op een gevaarlijke situatie zodat deze kan worden aangepast. Zorg voor voldoende ruimte om je heen om te trainen. Blijf waakzaam, hou afstand en hou je medesporters in de gaten. We vragen iedereen nadrukkelijk om bij de trainer te melden wanneer er gezondheidsproblemen zijn! Deelname aan de lessen is alleen toegestaan als de gezondheidstoestand van de sporters dat toelaat. Het is van cruciaal belang dat wij weten wat er speelt en hoe te handelen, in geval van een medische uitdaging. Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een verwonding te voorkomen. Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter. Voor de personen die een proefles komen doen is er leenmateriaal beschikbaar. Een sporter dient schoon en vrij te zijn van nare luchtjes. Zorg dat je kleding schoon is en het goed past. Nagels van handen en voeten moeten kort geknipt en schoon zijn om verwondingen te voorkomen. Draag geen sieraden tijdens de les zoals armbandjes, oorbellen, kettinkjes, horloges of scherpe voorwerpen zoals haarspelden. Sieraden die niet uit-/afgedaan kunnen worden moeten worden afgeplakt met een pleister of tape (zelf meenemen). Zorg ervoor dat je haar niet voor je ogen hangt. Lang haar moet voor de les naar achter gebonden worden met een elastiek of een zachte haarband. Voor de veiligheid worden er geen flesjes, handdoeken of overige zaken in de Dojo geplaatst. Bij MMA, grondvechten en grappling zijn lange mouwen en broekspijpen verplicht om huid-op-huid contact zo veel mogelijk te voorkomen. Een hygiëne puntje. Zonder dit kan er niet aan de les worden deelgenomen. Dutch Unlimited kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, hoewel dit getracht wordt te voorkomen. Ook wordt van de sporter geeist de erecode van de vechtsport strict in acht te nemen.

Dutch Unlimited traint al sinds jaar en dag buiten in weer en wind. Buiten sporten, dat is waarvoor we staan, daar is ook de échte realiteit, daar gebeurt het echte leven en de daarbij nodige ongemakken. Op een comfortabele manier binnen trainen op een zachte kunststof mat met lekker de verwarming aan op de blote voetjes is voor ons geen praktijktraining. Leren vallen op een mat is op geen enkele manier hetzelfde als vallen op een betonnen weg of stenen straat. Vechten en leren vechten op een nat geregende zandigere straat met je everyday life schoenen aan is niet hetzelfde als lekker veilig binnen in een dojo. We doen naar beste kunnen omstandigheden creëren die aansluiten op de realiteit. Dat is Dutch Unlimited en onze perceptie op Reality Based Self Defense training.

Vertrouwenspersoon van Dutch Unlimited: Voor een moreel beraad kun je contact opnemen met onze VCP vertrouwenscontactpersoon mevrouw Jennifer Sassenburg. Je kunt haar bereiken via ons jennifer@dutchunlimited.nl. Seksuele intimidatie, misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag vinden helaas ook in de sportwereld plaats. Dutch Unlimited wil er alles aan doen om dit probleem te bestrijden, en betrokkenen naar de juiste ondersteuning te begeleiden mocht dit onverhoopt voorkomen. Binnen Dutch Unlimited hebben wij hiervoor een vertrouwens-en aanspreekpersoon. Concrete meldingen van verregaand grensoverschrijdend gedrag, moeten worden gemeld. Afhankelijk van de aard en de ernst van de melding, en de behoeften van de melder, kan de API/VCP doorverwijzen naar Centrum Veilige Sport Nederland, Centrum Seksueel Geweld, Politie, de huisarts van de melder, #notinmydojo, Veilig Thuis, COC Nederland, Slachtofferhulp of Zelfmoordpreventie.

Deze regels dragen bij aan een veilige en prettige omgeving om in te trainen. Je blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en gezondheid. Vragen, suggesties en tips voor Dutch Unlimited. Heeft u vragen en/of een goed idee? Stuur uw verzoek via ons contactformulier.

Dutch Unlimited skills testing: Je vaardigheden naar een volgende level brengen. Wat wij doen is een praktisch en actief en preventief zelfverdedigingssysteem en geen vechtsport. Om de klasse en kwaliteit te waarborgen doen wij periodieke vaardigheidstoetsingen. Deze zijn louter bedoeld als redelijke en billijke audits van mindset, praktische zelfverdedigingstechnieken, vechttechnieken, tactieken, situational awareness, escape-technieken, actie-intelligentie, wat mag wel en wat mag niet volgens de wet en wat zou je zelf wanneer wel en niet doen en waarom. Deze wordt afgesloten met een certificate of completion van deelname.

Dutch Unlimited disclaimer: Alle informatie op deze website mag niet zonder meer worden geprobeerd zonder uitgebreide training, ervaring, de juiste beschermende uitrusting en professionele hulp. Bepaalde soorten oefeningen zijn riskanter dan andere en alle oefeningen zijn riskant voor sommige individuen. Dit is een risicovol en gevaarlijk onderdeel van deze sport en kan leiden tot ernstig letsel bij jezelf of een ander.

Raadpleeg altijd een ervaren, erkende en gekwalificeerde professional voordat je dit probeert, vooral als je een voorgeschiedenis hebt van medische aandoeningen, verwondingen of zwakheden. Dan wordt geadviseerd géén procedures op deze website te volgen zonder voorafgaand overleg met een arts. Als je pijn voelt tijdens het trainen, STOP dan, raadpleeg een arts als het ongemak aanhoudt. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en veiligheid.

Zonder onze nadrukkelijke toestemming mogen onze foto’s en video’s niet zomaar worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt. Bij het verwerken van onze foto’s en filmpjes hebben de personen die op beeld staan uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het publiceren.

Een gezonde basisvoeding is voor iedereen van belang: of je nu veel of weinig sport. Extra vitamines of sportsupplementen kunnen voor bepaalde sporters van toegevoegde waarde zijn. Wees dus bewust en overschrijd de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) niet. Het is in de meeste gevallen dan ook niet nodig om voedingssupplementen te nemen en pas op met hoog gedoseerde supplementen. Maar neem niet zomaar een voedingssupplement zonder dit te melden aan je behandelend arts of andere gezondheidshulpverlener.

Dutch Unlimited kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig oneigenlijk of onjuist gebruik van de informatie die hierin wordt beschreven en/of opgenomen, voor verwondingen aan of schade veroorzaakt door personen die deze sport beoefenen. De aangeboden oefeninstructie en -adviezen zijn op geen enkele manier bedoeld als vervanging voor medische consultatie. Wij hebben de teksten niet gericht op individuele personen en omstandigheden. Vanzelfsprekend hebben we wel getracht deze informatie zo duidelijk en correct mogelijk te omschrijven. Je blijft echter zelf verantwoordelijk voor je eigen keuzes en interpretaties. Mocht je specifieke vragen of problemen hebben dan adviseren we je contact op te nemen met uw (huis)arts, diëtist of andere deskundigen.

Dutch Unlimited is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van het onjuist gebruik van de gebruikte technieken in onze online instructievideo’s. Ook is Dutch Unlimited niet aansprakelijk voor schadelijke gevolgen van het gebruik van deze technieken door personen die onze trainingen niet hebben gevolgd.

Alle informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene richtlijnen en amusementsdoeleinden. Elk vertrouwen dat je stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico. Veiligheid staat altijd voorop! Zorg altijd voor een goede warming-up als je gaat actief gaat bewegen.

Hoe ga je om met de AVG? Wat betekent recht op informatie? Is het strafbaar om iemand te filmen? Waarom zit Dutch Unlimited Martial Arts niet op sociale media? Wat is een VOG? Wat is Centrum Veilige Sport Nederland? Wat is onsportief gedrag? Is plezier in sporten belangrijk? Wat wordt bedoeld met fairness? Waarom is een goed herstel na het sporten belangrijk?

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar