Wat is trampling?

Wat is trampling?

22 oktober 2021 0

Als je over het internet surft, kom je de meest uiteenlopende uitingen en uitdagingen tegen. Laat het woord ‘trampling’ in een gesprek vallen en dan volgt al helemaal snel de vraag: ‘Wat is trampling?’

Hopelijk kunnen we hier verandering in brengen voor je! Trampling is een Engels woord en letterlijk vertaald betekent het ‘vertrappen’, ‘verbrijzelen’ of ‘onder de voet lopen’. Een gedachte die vaak voorkomt is dat het lichaam uitertst breekbaar is. Hier zijn nog meer termen die je voorbij ziet komen als het gaat om trampling. Het brute vertrappen of verbrijzelen van het lichaam, maag, rug of buik. In de vechtsport zie je dit terug als ijzeren buikspieren, buikspieren van staal. In het Engels is dit alles bij elkaar brutal body trampling, stomach trampling, back trampling, belly trample, underfoot trampling, underfoot crushing, iron abs, abs of steel en iedereen kent dit weer op zijn of haar eigen manier en methode. Maar ook zie je dit terug in een term als barefoot beatdown.

De één noemt dit een pittige uitdaging, de ander noemt dit militaire krijgskunsten en weer anderen noemen dit onder de noemer ijzeren lichaamsconditionering of lichaamsverhardende trainingstechnieken. Dus als we het over trampling hebben, is er een persoon die op de grond ligt en een tweede persoon of meerdere personen die daarop gaat of gaan staan en daaroverheen loopt. Velen van ons stoppen gewoon met ademen als ze zich in stressvolle situaties bevinden zoals bij deze oefening. Dit is een behoorlijk uitdaging voor de buikkracht, maagkracht, rugkracht om het voetstampen te weerstaand. Ook komen hier je tillen-en dragenskills voor een uitdaging te staan. Je kunt dit met sneakers aan doen of de blote voeten. In de vechtsport (MMA, Worstelen, BJJ) wordt er beroep gedaan op je ademhalingstechnieken.

Het is ook niet niks als je volledig verpletterd wordt op de bodem door je tegenstander. Alsof je tussen een hamer en aambeeld terecht gekomen bent. Hiermee versterk je buik, maag, rug tegen brute body shots en aanvallen. Ook helpt dit bij het opbouwen van functionele kracht, helpt bij het ontwikkelen van je ademhaling, helpt je angsten onder ogen te zien en helpt bij het hanteren jouw pijn. Dat is alles bij elkaar toch levensgevaarlijk zou je denken?!? Nee, dat is het dus niet. Een lichaam is lang niet zo breekbaar als veel gedacht wordt. Je botten breken heus niet zomaar als er iemand op je gaat staan.

Trampling is in dat opzicht niet anders: je kunt met je blote voeten over iemand heen lopen. Hoe pijnlijk je het wilt maken, beslis je helemaal zelf! Het mooie aan trampling is, dat het simpel en doeltreffend is. “Gebruik de pijn als brandstof en ga door. Zet de pijn om in kracht!” Het is misschien praktisch om het verschil uit te leggen tussen trampling en crushing. Crushing lijkt op trampling omdat iemand ergens met zijn of haar voeten op gaat staan. Bij crushing is het lijdend voorwerp echter geen persoon, maar een ding vs voorwerp. Daarbij wordt dat voorwerp letterlijk platgestampt en verpletterd. Het doel is dus uiteindelijk om het ding of voorwerp helemaal te slopen met de voeten.

Wat is Iron Body Martial Arts? Wat is Iron Body Conditioning? Wat is iron mind conditioning? Wat zijn body hardening techniques? Wat is door de pijn heen gaan? Wat is een abs of steel challenge? Waar is stalen buikspieren trainen goed voor? Hoe overwin je de angst om klappen te krijgen? Wat is de Qigong iron shirt techniek? Wat zijn Stomping Kicks? Wat is een Combative Body Massage? Wat is een kick chick? Wat betekent pijn met pijn bestrijden? Wat is een hard pak slaag incasseren? Wat is de betekenis van het SAID-principe? Wat is progressive overload? Wat betekent afmatten? Wat is crushing? Wat is blote voeten massage van rug en buik? Wat is barefoot back of stomach walking massage? Wat is een brutal & violent bare underfoot beatdown workout? Wat is een killing & merciless bare underfoot beatdown training?

When you surf the internet, you come across the most diverse expressions and challenges. Drop the word ‘trampling’ in a conversation and the question quickly follows: ‘What is trampling?’

Hopefully we can change this for you! Trampling is an English word and literally translated it means ‘to trample’, ‘to crush’ or ‘to trample under foot’. A common thought is that the body is extremely fragile. Here are more terms you’ll see when it comes to trampling. The brutal trampling or crushing of the body, stomach, back or abdomen. In martial arts you see this as iron abdominal muscles, abdominal muscles of steel. In English this is all together brutal body trampling, stomach trampling, back trampling, belly trample, underfoot trampling, underfoot crushing, iron abs, abs of steel and everyone knows this in his or her own way and method. But you also see this in a term such as barefoot beatdown.

Some people call this a tough challenge, others call it military martial arts and others call it iron body conditioning or body-hardening training techniques. So when we talk about trampling, there is a person who lies on the ground and a second person or more people who stand on it and walk over it. Many of us simply stop breathing when we are in stressful situations like this exercise. This is quite a challenge for the abdominal strength, stomach strength, back strength to withstand the foot stomping. Your lifting and carrying skills will also be challenged here. You can do this with sneakers or bare feet. In martial arts (MMA, Wrestling, BJJ) your breathing techniques are called upon.

It is also no small feat if you are completely crushed on the bottom by your opponent. As if you’ve been caught between a hammer and anvil. This strengthens your abdomen, stomach and back against brutal body shots and attacks. This also helps build functional strength, helps develop your breathing, helps you face fears and helps manage your pain. All in all, wouldn’t that be life-threatening, you would think?!? No, that’s not it. A body is not nearly as fragile as is often thought. Your bones don’t just break when someone steps on you.

Trampling is no different in that respect: you can walk over someone with your bare feet. It’s entirely up to you how painful you want to make it! The great thing about trampling is that it is simple and effective. “Use the pain as fuel and keep going. Turn the pain into strength!” It may be practical to explain the difference between trampling and crushing. Crushing is similar to trampling because someone steps on something with his or her feet. However, in crushing the direct object is not a person, but a thing versus object. The object is literally stomped and crushed. So the goal is ultimately to completely demolish the thing or object with your feet.

Cuando navegas por Internet te encuentras con las más diversas expresiones y desafíos. Si se utiliza la palabra “pisotear” en una conversación, rápidamente surge la pregunta: “¿Qué es pisotear?”

¡Ojalá podamos cambiar esto por ti! Pisotear es una palabra inglesa y traducida literalmente significa “pisotear”, “aplastar” o “pisotear”. Un pensamiento común es que el cuerpo es extremadamente frágil. Aquí hay más términos que verá cuando se trata de pisotear. El pisoteo o aplastamiento brutal del cuerpo, estómago, espalda o abdomen. En las artes marciales esto se ve como músculos abdominales de hierro, músculos abdominales de acero. En inglés, esto es en conjunto brutal pisoteo del cuerpo, pisoteo del estómago, pisoteo de la espalda, pisoteo del vientre, pisoteo bajo los pies, aplastamiento bajo los pies, abdominales de hierro, abdominales de acero y cada uno lo sabe a su manera y método. Pero también se ve esto en un término como paliza descalza.

Algunas personas lo llaman un desafío difícil, otros lo llaman artes marciales militares y otros lo llaman acondicionamiento corporal de hierro o técnicas de entrenamiento para endurecer el cuerpo. Entonces cuando hablamos de pisoteo, hay una persona que se acuesta en el suelo y una segunda persona o más personas que se paran sobre él y caminan sobre él. Muchos de nosotros simplemente dejamos de respirar cuando nos encontramos en situaciones estresantes como este ejercicio. Esto es todo un desafío para la fuerza abdominal, la fuerza del estómago y la fuerza de la espalda para soportar los pisotones. Aquí también se pondrán a prueba sus habilidades para levantar y transportar objetos. Puedes hacerlo con zapatillas o con los pies descalzos. En las artes marciales (MMA, lucha libre, BJJ) se recurre a tus técnicas de respiración.

Tampoco es poca cosa si tu oponente te aplasta completamente en el fondo. Como si estuvieras atrapado entre el martillo y el yunque. Esto fortalece tu abdomen, estómago y espalda contra golpes y ataques brutales al cuerpo. Esto también ayuda a desarrollar la fuerza funcional, ayuda a desarrollar la respiración, le ayuda a enfrentar los miedos y le ayuda a controlar el dolor. Considerándolo todo, ¿no pensarías que eso pondría en peligro tu vida? No eso no es. Un cuerpo no es tan frágil como suele pensarse. Tus huesos no se rompen simplemente cuando alguien te pisa.

Pisotear no es diferente en ese sentido: puedes pisar a alguien con los pies descalzos. ¡Depende totalmente de ti qué tan doloroso quieres que sea! Lo bueno de pisotear es que es sencillo y eficaz. “Usa el dolor como combustible y sigue adelante. ¡Convierte el dolor en fuerza! Puede resultar práctico explicar la diferencia entre pisotear y aplastar. Aplastar es similar a pisotear porque alguien pisa algo con sus pies. Sin embargo, en el aplastamiento el objeto directo no es una persona, sino una cosa versus objeto. El objeto es literalmente pisoteado y aplastado. Entonces, el objetivo final es demoler completamente la cosa u objeto con los pies.

Klik hier voor ons
This is default text for notification bar